Monday 29 May 2023

2019 logo

Ректорат универзитета у Нишу, 7. и 8. јуни 2019.
Rectorate of the University of Niš, June 7-8, 2019

ПРОГРАМ 
PROGRAM 

Петак, 7. јун
Friday, June 7

Хол / Lobby

09.00 - 13.15 Регистрација / Registration 

Амфитеатар 
Amphitheatre

10.00 - 10.30
Свечано отварање
Opening ceremony

Пленарна предавање 
Plenary Lectures

Председавајући / Chairperson:
Душан Сладић / Dušan Sladić

10.30  – 11.15  PP 2 pdfIcon
Nicolas Baldovini
University Nice Sophia Antipolis, France
Analytical studies of fragrant raw materials. A quest for their odor active constituents

11.15 – 12.00  PP 1 pdfIcon
Cornelia Meinert
University Nice Sophia Antipolis, France
Photochemical synthesis, chirality and detection of the building blocks of life

12.00 – 12.15 Пауза / Pause

Предавања по позову
Invited Lectures

Председавајући/ Chairperson:
Нико Радуловић
Niko Radulović

12.15 – 12.45  PPP 1 pdfIcon
Марија С. Генчић
Департман за хемију, Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу
Лековито биље – непресушни извор нових биолошки активиних природних производа
Marija S. Genčić
Department of Chemistry, Faculty of Sciences and Mathematics, University of Niš, Serbia
Medicinal plants – a continuing source of new bioactive natural products

12.45 – 13.15 PPP 2 pdfIcon
Зорана Ферјанчић
Хемијски факултет, Универзитет у Београду
Примена тактичке комбинације органокатализоване алдолне реакције и редуктивног аминовања у синтези иминошећера значајних за медицину
Zorana Ferjančić
Faculty of Chemistry, University of Belgrade, Serbia
Application of the tactical combination of organocatalyzed aldol reaction and reductive amination in synthesis of medicinally important iminosugars

Усмена предавања
Oral Presentations

13.15 – 13.30  MH O 2 pdfIcon
Jelena D. Kesić, Ivana Kovačević, Marko Rodić, Mirjana Popsavin, Vesna Kojić, Velimir Popsavin
Faculty of Sciences, University of Novi Sad, Serbia
Synthesis and antiproliferative activity of C-6 epimer of cleistenolate
Јелена Д. Кесић, Ивана Ковачевић, Марко Родић, Мирјана Попсавин, Весна Којић, Велимир Попсавин
Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
Синтеза и антипролиферативна активност C-6 епимера клеистенолата

Излет у Пирот и заједничка вечера
Excursion to Pirot and Social Dinner

детаљи / read more

14.00
Полазак аутобуса
изпред зграде Ректората
Bus departure

 in front of the Rectorate building

20.00
Заједничка вечера
Social dinner

Етно комплекс Нишавска долина
Ethno complex Nišavska dolina (Nišava Valley)

 

Субота, 8. јун / Saturday, June 8

Хол / Lobby

08.30 – 09.00
Постављање постера
Сесија 1
Poster Mounting
Session 1
(AH, FH, EH, NM, HZS, HI, TH)

09.00 – 13.15
Регистрација
Registration 

Амфитеатар
Amphitheatre

Предавања по позову
Invited Lectures

Председавајућa/ Chairperson:
Гордана Стојановић
Gordana Stojanović

09.00 – 09.30  PPP 5 pdfIcon
Наталија Половић
Хемијски факултет, Универзитет у Београду
Амилоиди: биохемија, биотехнологија и медицина
Natalija Polović
Faculty of Chemistry, University of Belgrade, Serbia
Amyloids: biochemistry, biotechnology and medicine

09.30 – 10.00  PPP 4 pdfIcon
Јасмина Никодиновић-Рунић
Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду  и Иновациони центар Хемијског факултета
Смрт антибиотика: Да ли земљишни микроорганизми још увек могу нешто да понуде?
Jasmina Nikodinović-Runić
Institute of Molecular Genetics and Genetic Engineering, University of Belgrade, and Innovation Center of the Faculty of Chemistry, Belgrade
The death of antibiotics: Do soil microorganisms still have something to offer?

Усмена предавања
Oral Presentations

10.00 – 10.15  MH O 1 pdfIcon
Boryana Nikolova-Mladenova
Medical University of Sofia, Faculty of Pharmacy, Department of Chemistry, Bulgaria
Molecular properties and bioactivity score of hydroxy-substituted hydrazones

10.15 – 10.30  OH O 1 pdfIcon
Стефан Симић, Наташа Божић, Лидија Ђокић, Јасмина Никодиновић-Рунић, Игор М. Опсеница
Хемијски факултет, Универзитет у Београду
Оксидација 1,4-дихидропиридина катализована рекомбинантном бактеријском лаказом експримираном у E. coli
Stefan Simić, Nataša Božić, Lidija Đokić, Jasmina Nikodinović-Runić, Igor M. Opsenica
Faculty of Chemistry, University of Belgrade, Serbia
Oxidation of 1,4-dihydropyridines catalyzed by recombinant bacterial laccase expressed in E. coli

10.30 – 10.45  Пауза /Pause

Председавајућa/ Chairperson:
Весна Мишковић-Станковић
Vesna Mišković-Stanković

10.45 – 11.00  EH O 1 pdfIcon
Мила Н. Крстајић Пајић, Сања И Стевановић, Вук В. Радмиловић, Велимир Р. Радмиловић, Снежана Љ. Гојковић, Владислава М. Јовановић
Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду
Биметални нанокатализатори контролисаног облика за анодне реакције у горивним галванским спреговима
Mila N. Krstajić Pajić, Sanja I Stevanović, Vuk V. Radmilović, Velimir R. Radmilović, Snežana Lj. Gojković, Vladislava M. Jovanović
Faculty of Technology and Metallurgy, University of Belgrade, Serbia
Shape controlled bimetallic nanocatalysts for anodic reactions in fuel cells

11.00 – 11.15  EH O 2 pdfIcon
Милена Стевановић, Марија Ђошић, Ана Јанковић, Маја Вукашиновић-Секулић, Весна Којић, Весна Мишковић-Станковић
Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду
Електрофоретско таложење антибактеријске композитне превлаке хидроксиапатита са хитозаном, графеном и гентамицином
Milena Stevanović, Marija Đošić, Ana Janković, Maja Vukašinović-Sekulić, Vesna Kojić, Vesna Mišković-Stanković
Faculty of Technology and MetallurgyUniversity of Belgrade, Serbia
Electrophoretic deposition of antibacterial composite hydroxyapatite coating with chitosan, graphene and gentamicin

11.15 – 11.30  EH O 3 pdfIcon
Катарина Нешовић, Ана Јанковић, Тамара Радетић, Весна Којић, Весна Мишковић-Станковић
Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду
Нови материјали за облоге за ране са електрохемијски синтетисаним наночестицама сребра
Katarina Nešović, Ana Janković, Tamara Radetić, Vesna Kojić, Vesna Mišković-Stanković
Faculty of Technology and Metallurgy, University of Belgrade, Serbia
Novel wound dressing materials containing electrochemically synthesized silver nanoparticles

11.30 – 11.45  TI O 1 pdfIcon
Matea Korica,
Zdenka Peršin, Snežana Trifunović, Katarina Mihajlovski, Tanja Nikolić, Lidija Fras Zemljič, Mirjana Kostić
Innovation Center of Faculty of Technology and Metallurgy, University of Belgrade, Serbia
Coating with TEMPO oxidized cellulose nanofibrils as novel pre-treatment for improving antibacterial properties of viscose fabric functionalized with chitosan
Матеа Корица, Зденка Першин, Снежана Трифуновић, Катарина Михајловски, Тања Николић, Лидија Фрас Земљич,Мирјана Костић
Универзитет у Београду, Иновациони центар Технолошко-металуршког факултета
Наслојавање ТЕМПО оксидисаним целулозним нанофибрилима као нови пред-третман за побољшање антибактеријских својстава вискозне тканине функционализоване хитозаном

11.45 – 12.00  TI O 2 pdfIcon
Aleksandra Ivanovska, Koviljka Asanović, Nenad Tadić, Dragana Cerović, Mirjana Kostić
Faculty of Technology and Metallurgy, University of Belgrade
Effect of the alkali treatment on the structure, moisture sorption and volume electrical resistivity of woven jute fabrics
Александра Ивановска
Ковиљка Асановић, Ненад Тадић, Драгана Церовић, Мирјана Костић
Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду
Утицај алкалног третмана на структуру, сорпцију влаге и запреминску електричну отпорност тканина од јуте

12.00 – 13.15 
Постерска сесија 1
Poster session 1
(AH, FH, EH, NM, HZS, HI, TH)
Spisak postera
List of Posters

13.15 – 14.00 
Коктел
Cocktail

13.15 – 13.30 
Уклањање постера
Сесија 1
Poster dismounting
Session 1

13.30 – 14.00 
Постављање постера
Сесија 2
Poster Mounting
Session 2
(
MH,OH, BH,NH,HTH, HTM, TI)

 

Амфитеатар 
Amphitheatre

Председавајући/ Chairperson:
Милош Ђуран / Miloš Đuran

Предавања по позову
Invited Lectures

14.00 – 14.30  PPP 3 pdfIcon
Александар Декански
ИХТМ - Центар за електрохемију, Универзитет у Београду
150 година периодног система елемената
Aleksandar Dekanski
ICTM - Department of Electrochemistry, University of Belgrade
150 years of the Periodic system of elements

14.30 – 15.00 PPP 6 pdfIcon
Матија Златар
ИХТМ - Центар за хемију, Универзитет у Београду
Каква је природа везивања BF4-, NO3- и ClO4- за комплексе Cu(II) са Жираровим Т хидразидом? Када могу настати бинуклеарни комплекси?
Matija Zlatar
Department of Chemistry, Institute of Chemistry, Technology and Metallurgy, University of Belgrade
What is the nature of binding of BF4-, NO3- and ClO4- to Cu(II) complexes with Girard's T hydrazide? When can binuclear complexes be formed?

Усмена предавања
Oral Presentations

15.00 – 15.15  NM O 1  pdfIcon
Jovan M. Nedeljković
Institute of Nuclear Sciences Vinča, University of Belgrade
Optical and photocatalytic properties of hybrid materials
Јован М. Недељковић
Институт за нуклеарне науке Винча, Универзитет у Београду
Оптичка и фотокаталитичка својства хибридних материјала

15.15 – 15.30  NH O 1 pdfIcon
Тина П. Андрејевић, Невена Љ. Стевановић, Јакоб Кљун, Сандра Војновић, Биљана Ђ. Глишић, Јасмина Никодиновић-Рунић, Изток Турел, Милош И. Ђуран
Институт за хемију, Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу
Сребро(I) комплекси са пиридинкарбоксилатним лигандима: синтеза, структурна карактеризација и антимикробна активност
Tina P. Andrejević, Nevena Lj. Stevanović, Jakob Kljun, Sandra Vojnović, Biljana Đ. Glišić, Jasmina Nikodinović-Runić, Iztok Turel, Miloš I. Djuran
Department of Chemistry, Faculty of Science,  University of Kragujevac, Serbia
Silver(I) complexes with pyridinecarboxylate ligands: synthesis, structural characterization and antimicrobial activity

Председавајућа / Chairperson:
Јелена Мутић / Jelena Mutić

15.30 – 15.45  FH O 1 pdfIcon
Милан Вранеш, Александар Тот, Снежана Паповић, Сања Белић, Јована Панић, Слободан Гаџурић
Природно-математички факултет, Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине, Универзитет у Новом Саду
Интеракције прелазних метала са Н-метилформамидом као модел системом пептидне везе
Milan Vraneš
, Aleksandar Tot, Snežana Papović, Sanja Belić, Jovana Panić, Slobodan Gadžurić
Faculty of Sciences, Department of Chemistry, Biochemistry and Environmental Protection, University of Novi Sad, Serbia
Interactions of transition metal ions with N-methylformamide as a peptide bond model system

15.45 – 16.00  AH O 1 pdfIcon
Jelena M. Miladinović, Jelena B. Popović-Đorđević, Đurđa D. Krstić, Vibor G. Roje
Faculty of Agriculture, University of Belgrade
Potentially toxic elements in cultivated rose hip - quantification by ICP-AES method
ЈеленаММиладиновићЈеленаБ.Поповић-Ђорђевић, ЂурђаД. Kрстић, Вибор Г. Роје
Пољопривредни факултет, Универзитрт у Београду
Потенцијално токсични елементи у гајеном шипурку – одређивање садржаја 
 ICP-AES методом

16.00 – 16.15  HI O 1 pdfIcon
Milana M. Zarić, Petra Imhof, Ivona R. Radović, Mirjana Lj. Kijevčanin
Institute of Chemistry, Technology and Metallurgy, Department of Electrochemistry, University of Belgrade, Serbia
Experimental measurements and theoretical simulations of alcohol and hydrocarbon binary systems
Милана М. Зарић, Petra Imhof, Ивона Р. Радовић, Мирјана Љ. Кијевчанин
Институт за хемију, технологију и металургију, Универзитет у Београду
Експериментална мерења и теоријске симулације бинарних система алкохола и угљоводоника

16.15 – 16.30  NIH O 1 pdfIcon
Лидија Р. Ралевић, Биљана И. Томашевић
Универзитет у Београду-Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, 11 000 Београд
Примена онлајн упитника у настави хемије
Lidija R. Ralević, Biljana I. Tomašević
University of Belgrade-Faculty of Chemistry
Implementation of the online questionnaire in chemistry teaching

Хол / Lobby

16.30 – 17.45 
Постерска сесија 2
Poster session 2
(MH,OH, BH,NH,HTH, HTM, TI)
Spisak postera
List of Posters

17.45 – 18.00 
Уклањање постера
Сесија 2
Poster dismounting
Session 2

18.00 
Додела IUPAC постер награда
IUPAC poster prize award

Затварање саветовања
Closing Ceremony


Spisak Postera

AH P 1 pdfIcon

Dobijanje polimernih sorbenata za selektivnu sorpciju UV-filtera cinamatnog tipa

Miloš P. Pešić, Nemanja N. Aksić, Tatjana Ž. Verbić

AH P 2 pdfIcon

Određivanje veštačkog zaslađivača neotama u rečnim sedimentima

Eleonora Ž. Gvozdić, Ivana V. Matić Bujagić, Svetlana D. Grujić, Tatjana M. Đurkić

AH P 3 pdfIcon

Tečno-hromatografsko ispitivanje mogućnosti uklanjanja komercijalne formulacije tiakloprida primenom magnetitom modifikovanih višezidnih ugljeničnih nanocevi

Ana M.Tasić, Valéria Guzsvány, Olga Vajdle, Jasmina Anojčić, Maja Polić, Miroslava Jovanović, Laszló Nagy, Ákos Kukovecz, Zoltán Kónya

AH P 4 pdfIcon

Examination of antioxidant activity of different blackberry extracts by spectrophometric assays

Aleksandra N. Pavlović, Milena D. Nikolić, Jelena M. Mrmošanin, Snežana S. Mitić, Snežana B. Tošić, Emilija T. Pecev-Marinković

AH P 5 pdfIcon

Klasifikacija školjki na osnovu sadržaja esencijalnih elemenata i hemometrije

Jelena Mutić, Vesna Jovanović, Petar Ristivojević, Dušanka Milojković Opsenica, Slađana Đurđić, Tanja Ćirković Veličković

AH P 6 РАД ПОВУЧЕН - WITHDRAWN

Analiza elemenata u jezičastim cvetovima kamilice atomskom apsorpcionom spektroskopijom

Aleksandra D Cvetanović, Saša R Savić, Sanja M Petrović, Marija M Radojković, Milena D Vujanović, Mirjana Ž Petronijević, Zoran P Zeković

AH P 7 pdfIcon

Nano- Fe2O3 čestice kao pojačivači voltametrijskog signala u indikaciji teških metala i pesticida

Mila Milenković, Sonja Jevtić, Bojana Laban, Branka B. Petković, Anja Jokić

AH P 8 pdfIcon

Procena zavisnosti između bioraspoloživosti i osobina molekula odabranih antihipertenziva

Jadranka V. Odović, Ratomir M. Jelić

AH P 9 pdfIcon

Degradacija organofosfornog insekticida pomoću hlor-dioksida

Igor D. Kodranov, Marija V. Pergal, Dragana M. Kuč, Dragan D. Manojlović

BH P 1 pdfIcon

Identification of novel ligands of human steroid 17α-hydroxylase among modified androstanes and bile acids

Yaraslau U. Dzichenka, Michail A. Shapira, Aliaksei V. Yantsevich, Tatsiana S. Cherkesova, Sergei A. Usanov, Marina Savić, Ljubica Grbović, Suzana Jovanović-Šanta

BH P 2 pdfIcon

Identification of potential inhibitors of Pseudomonas aeruginosa cholesterol oxidase activity

Michail A. Shapira, Aleksandra A. Dobysh, Yaraslau U. Dzichenka Aliaksei V. Yantsevich, Marina Savić, Ljubica Grbović, Suzana Jovanović-Šanta

EH P 1 pdfIcon

Elektrohemijski sintetizovani kompoziti sa inkorporiranim antibakterijskim agensima

Ana Janković, Katarina Nešović, Milena Stevanović, Marija Đošić, Maja Vukašinović-Sekulić, Vesna Mišković-Stanković

EH P 2 pdfIcon

Uticaj termomehaničke obrade na elektrohemijsko ponašanje sinterovanih bakar-zlato legura

Ivana I. Marković, Vesna J. Grekulović, Mirjana M. Rajčić Vujasinović, Svetlana Lj. Ivanov, Uroš S. Stamenković, Srba A. Mladenović, Jasmina Lj. Petrović

EH P 3 pdfIcon

Elektrohemijsko ponašanje čelika u prisustvu macerata kestena

Vesna J. Grekulović, Aleksandra M. Mitovski, Nada D. Štrbac, Ivana I. Marković, Milan D. Gorgievski, Milica B. Zdravković

EH P 4 pdfIcon

Analiza uticaja prisustva inhibitora u alkalnom rastvoru natrijum-karbonata na elektrohemijsko ponašanje hladno deformisane bakarne žice

Svetlana Lj. Ivanov, Jasmina Lj. Petrović, Ivana I. Marković, Uroš S. Stamenković, Srba A. Mladenović

FH P 1 pdfIcon

Isoljavanje i sinergizam pri ekstrakciji salicilne kiseline iz vodenih rastvora

Goran M. Nikolić, Jelena V. Živković, Kristina Pešić, Jovana Momčilović

FH P 2 pdfIcon

Influence of the low frequency magnetic field with scan regime from 10 Hz to 50 Hz on Saccharomyces cerevisiae respiration

Branka Lončarević, Marija Lješević, Itana Nuša Bubanja, Vladimir Beškoski, Gordana Gojgić-Cvijović, Zoran Velikić, Dragomir Stanisavljev

FH P 3 pdfIcon

Immobilization of enzymes for development of biocatalytic systems in stable dispersions

Bojana V. Katana, Paul Rouster, István Szilágyi

FH P 4 pdfIcon

Uloga vode u procesu konverzije kreatina u kreatinin

Jovana J. Panić, Milan Vraneš, Aleksandar Tot, Snežana Papović, Sanja Belić, Slobodan Gadžurić

FH P 5 pdfIcon

Fizičko-hemijska i elektrohemijska karakterizacija elektrolita za litijum-jonske baterije

Snežana Papović, Milan Vraneš, Nikola Cvjetićanin, Aleksandar Tot, Jovana Panić, Sanja Belić, Slobodan Gadžurić

HI P 1 pdfIcon

Comparative analysis of methods in aim to obtain saponins rich extracts from Trigonella foenum-graecum seeds L. by supercritical fluids

Aleksandra Bogdanovic, Vanja Tadic, Slobodan Petrovic

HI P 2 pdfIcon

Simultaneous modeling of density and viscosity of the systems with ethyl butyrate

Divna M. Majstorović, Emila M. Živković, Jovan D. Jovanović, Mirjana Lj. Kijevčanin

HI P 3 pdfIcon

Volumetric properties modeling of binary mixtures by Prigogine-Flory-Patterson (PFP) and Extended Real Association Solution (ERAS) models

Nikola D. Grozdanić, Ivona R. Radović, Mirjana Lj. Kijevčanin

HI P 4 pdfIcon

Ispitivanje dinamike granulacije praškastih materija u fluidizovanom sloju

Tatjana Kaluđerović Radoičić, Mihal Đuriš, Drako Jaćimovski, Zorana Arsenijević

HI P 5 pdfIcon

Novel MWCNT based sensor for oxyfluorfen determination by the differential pulse stripping voltammetry

Jelena Milićević, Miljana Rubežić, Marjan Ranđelović, Milan Momčilović, Aleksandra Zarubica

HTH P 1 pdfIcon

Sušenje kamiljeg mleka raspršivanjem indukuje formiranje proteinskih agregata i Majarovih proizvoda

Marija Perusko, Nikola Stevanovic, Ana Simovic, Mirjana Radomirovic, Dragana Stanic-Vucinic, Sami Ghnimi, Tanja Cirkovic Velickovic

HTH P 2 pdfIcon

Fatty acids profile of organic and conventional spelt seeds

Aleksandar Ž. Kostić, Jelena M. Golijan, Radivoj Petronijević, Danijel D. Milinčić, Mirjana B. Pešić, Miroljub B. Barać, Slavoljub S. Lekić

HTH P 3 pdfIcon

Određivanje toksičnih elemenata (žive, kadmijuma, olova i arsena) u uzorcima školjki

Slađana Đurđić, Vesna Jovanović, Sofija Tomić, Tanja Ćirković Veličković, Jelena Mutić

HTM P 1 pdfIcon

Uticaj anjona na uklanjenje boja iz otpadnih voda tekstilne industrije

Ksenija Milošević, Ognjen Janjić, Marija Lučić Škorić, Melina Kalagasidis Krušić

HTM P 2 pdfIcon

Sinteza hibridnih vodorazredivih alkidnih smola

Ivan Ristić, Florijan Morovic, Darko Manjenčić, Suzana Cakić, Tamara Erceg, Danica Piper, Jaroslava Budinski-Simendić

HTM P 3 pdfIcon

Light scattering techniques as a tool for on-line monitoring of artificial gene assembly by thermostable DNA polymerases

Aleksei Yantsevich, Veronika Shchur, Yaroslav Dichenko,
Sergei Usanov

HZS P 1 pdfIcon

Identifikacija degradacionih produkata malationa nastalih primenom plazme na atmosferskom pritisku

Ivana V. Matić Bujagić, Svetlana D. Grujić, Olivera J. Jovanović, Nikola D. Škoro

HZS P 2 pdfIcon

Ispitivanje adsorpcionih performansi i antimikrobnog potenci­jala nanočesticama srebra modifikovane montmorilonitne gline

Aleksandra Kostić, Nikola Novković, Zoran J. Bajić, Aleksandar D. Marinković, Mihael M. Bučko, Zlate S. Veličković

HZS P 3 pdfIcon

Praćenje koncentracije n-alkana kao dijagnostička metoda za procenu vremena izlivanja dizel goriva

Bogdan Vujičić, Mihajlo Stojičić, Mladen Vuruna, Jovica Bogdanov, Mihael M. Bučko, Zlate S. Veličković

HZS P 4 pdfIcon

Kvalitet vazduha na teritoriji grada Šapca

Jelena Avdalović, Igor Dragičević, Dušica Mijailović, Aleksandra Žerađanin, Nikoleta Lugonja, Snežana Spasić, Mila Ilić

HZS P 5 pdfIcon

Ispitivanje upotrebe otpadne biomase za uklanjanje naftnih ugljovodonika iz vodenog rastvora

Jelena Avdalović, Zorica Lopičić, Nikoleta Lugonja, Kristina Joksimović, Jelena Milić, Vladimir P. Beškoski, Srđan B. Miletić

HZS P 6 pdfIcon

Ispitivanje zagađenosti podzemnih voda organskim zagađujućim supstancama

Mila Ilić, Jelena Avdalović, Srđan Miletić, Tatjana Šolević-Knudsen, Jelena Milić, Nikoleta Lugonja, Miroslav M. Vrvić

HZS P 7 pdfIcon

Uticaj odabranih jonskih tečnosti na klijanje i rani rast pšenice, ječma i krastavaca

Aleksandar Tot, Milan Vraneš, Ivana Maksimović, Snežana Papović, Jovana Panić, Sanja Belić, Slobodan Gadžurić

HZS P 8 pdfIcon

Mikrobna gorivna ćelija – hemijska i mikrobiološka karakterizacija sedimenta

Kristina Joksimović, Ana Nikolov, Aleksandra Žerađanin, ŽNikoleta Lugonja, Danijela Ranđelović, Gordana Gojgić-Cvijović, Vladimir Beškoski

HZS P 9 pdfIcon

Nanočestice magnetita kao imobilizacioni matriks za peroksidazu iz rena

Mirjana Ž. Petronijević, Sanja N. Panić, Saša R. Savić

HZS P 10 pdfIcon

Removal of hexavalent chromium from aqueous solutions by adsorption on biopolymer chitosan

Marija Egerić, Katarina Stanković, Radojka Vujasin, Ljiljana Matović, Đorđe Petrović, Ksenija Kumrić

HZS P 11 pdfIcon

Kinetika procesa adsorpcije jona bakra iz vodenih rastvora na glavama suncokreta

Milan D. Gorgievski, Nada D. Štrbac, Dragana S. Božić, Velizar D. Stanković, Vesna J. Grekulović, Aleksandra M. Mitovski, Miljan S. Marković

HZS P 12 pdfIcon

In situ bioremedijacija sedimenta kontaminiranog mineralnim uljem

Aleksandra Žerađanin, Nikoleta Lugonja, Kristina Joksimović, Jelena Avdalović, Gordana Gojgić-Cvijović, Vladimir Beškoski, Miroslav M. Vrvić

MH P 1 pdfIcon

Sinteza i citotoksična aktivnost novog defenilovanog analoga (–)-goniofufurona

Bojana M. Srećo Zelenović, Slađana Kekezović, Vesna Kojić, Goran Benedeković, Mirjana Popsavin, Velimir Popsavin

MH P 2 pdfIcon

Sinteza i biološka ispitivanja novih analoga (–)-goniofufurona

Slađana M. Kekezović, Bojana Srećo Zelenović, Vesna Kojić, Goran Benedeković, Mirjana Popsavin, Velimir Popsavin

MH P 3 pdfIcon

Promene u HEL ćelijama kao rezultat uticaja kompleksa rutenijuma(II)

Milena P. Krstić, Sunčica Z. Borozan, Juan Francisco Santibanez, Sofija P. Sovilj, Sanja R. Grgurić-Šipka

MH P 4 pdfIcon

Procena antikancerogene aktivnosti novih organokalaj(IV) jedinjenja koja sadrže derivate 2-propanske kiseline

Nebojša Đ. Pantelić, Bojana B. Zmejkovski, Nebojša R. Banjac, Bojan Đ. Božić, Goran N. Kaluđerović

MH P 5 pdfIcon

Sinteza i in vitro antitumorska aktivnost 3-amino-D-ksilo analoga tiazofurina

Mirjana Popsavin, Saša Spaić, Savo Rikanović, Ivana Kovačević, Sanja Đokić, Vesna Kojić, Dimitar Jakimov, Lidija Aleksić, Vidak Raičević, Milka Jadranin, Velimir Popsavin

MH P 6 pdfIcon

Divergentna sinteza i antiproliferativna aktivnost (-)-kleistenolida i (-)-5-epi-kleistenolida

Goran Benedeković, Mirjana Popsavin, Ivana Kovačević, Jovana Francuz, Vesna Kojić, Velimir Popsavin

MH P 7 pdfIcon

Uticaj fenil grupe na antitumorsku aktivnost konformaciono krutih analoga goniofufurona

Ivana Kovačević, Jelena Kesić, Jovana Francuz, Goran Benedeković, Mirjana Popsavin, Vesna Kojić, Velimir Popsavin

NH P 1 pdfIcon

Structural characterization of the products formed in the reactions between copper(II) salts and 1,7-phenanthroline

Nenad S. Drašković, Nevena Lj. Stevanović, Tina P. Andrejević, Aurélien Crochet, Biljana Đ. Glišić, Katharina M. Fromm, Miloš I. Djuran

NH P 2 pdfIcon

Pikolinato-rutenijum(II) arenski i bipiridil kompleksi: sinteza i karakterizacija

Jelena M. Poljarević, Ana Trajković, Ljiljana E. Mihajlović-Lalić, Aleksandar R. Savić, Stefan Nikolić, Tibor J. Sabo, Sanja R. Grgurić-Šipka

NH P 3 pdfIcon

Organorutenijumski(II)-halido kompleksi sa derivatima benzimidazola: sinteza i uporedna citotoksična studija

Ljiljana E. Mihajlović-Lalić, Darko Pantić, Jelena Poljarević, Stefan Nikolić, Sanja Grgurić-Šipka, Tibor J. Sabo

NH P 4 pdfIcon

Interakcije kompleksa Rh(III) sa DNK/protein; Ispitivanje citotoksičnosti kompleksa

Аngelina Z. Petrović, Dušan S. Ćoćić, Marko N. Živanović, Linus M. Kuckling, Jovana V. Bogojevski

NH P 5 pdfIcon

Dinuklearni kompleksi srebra(I) sa N,N',N'',N'''-tetrakis(2-piridilmetil)-1,4,8,11-tetraazaciklotetradekanom: sinteza, karakterizacija i biološka aktivnost

Nada D. Savić, Biljana Đ. Glišić, Branka B. Petković, Hubert Wadepohl, Sandra Vojnović, Jasmina Nikodinović-Runić, Miloš I. Djuran

NH P 6 pdfIcon

(Hlorofenil)terpiridin Ru(II) kompleksi: Sinteza, kinetika sup­stitucionih reakcija sa biomolekulima i interakcije sa DNA i BSA

Ana Rilak Simović, Ioannis Bratsos, Nicola Dimitri

NH P 7 pdfIcon

Novi zlato(III) kompleksi: Sinteza, karakterizacija i ispitivanje interakcija sa 5’-GMP, GSH i L-Met

Snežana Radisavljević, Ana Đeković Kesić, Biljana Petrović,

NH P 8 pdfIcon

Synthesis and antifungal activity of zinc(II) complexes with aromatic nitrogen-containing heterocycles

Nevena Lj. Stevanović, Beata Warżajtis, Tina P. Andrejević, Sandra Vojnović, Biljana Đ. Glišić, Jasmina Nikodinović-Runić, Urszula Rychlewska, Miloš I. Djuran

NH P 9 pdfIcon

Structural analysis and antimicrobial activity of silver(I) complexes with 1,10-phenanthroline based ligands

Sonja Ž. Đurić, Marija Mojićević, Sandra Vojnović, Tina P. Andrejević, Hubert Wadepohl, Nevena Lj. Stevanović, Jasmina Nikodinović-Runić, Miloš I. Djuran, Biljana Đ. Glišić

NH P 10 pdfIcon

Sinteza, karakterizacija i ispitivanje reakcija novih mononuklearnih kompleksa platine(II) sa DNK

Andjela A. Franich, Marija Živković, Miloš I. Djuran, Snežana Rajković

NH P 11 pdfIcon

Sinteza praha nanočestica srebra

Bojana Laban, Đorđe Veljović, Branka B. Petković, Anja Jokić

NM P 1 pdfIcon

Chemical modification of nanocellulose for nanocomposites

Milica P. Rančić, Jelena D. Rusmirović, Veljko Djokić, Aleksandar D. Marinković

NM P 2 pdfIcon

Abnormalni rast zrna u AA5182 leguri: uticaj deformacije i temperature žarenja

Tamara Radetić, Miljana Popović, Bojan Gligorijević, Endre Romhanji

NM P 3 pdfIcon

Termijska analiza procesa oksidacije prirodnog minerala milerita

Aleksandra Mitovski, Duško Minić, Miroslav Sokić, Nada Štrbac, Aleksandra Daković, Dejan Gurešić, Milica Tomović

NM P 4 pdfIcon

Uticaj termomehaničke obrade na svojstva EN AW-6060 aluminijumske legure

Uroš S. Stamenković, Svetlana Lj. Ivanov, Ivana I. Marković

OH P 1 pdfIcon

Sinteza i antiproliferativna aktivnost novih steroidnih tetrazola

Aleksandar M. Oklješa, Suzana S. Jovanović-Šanta, Dimitar S. Jakimov, Marija N. Sakač

OH P 2 pdfIcon

Sinteza, karakterizacija i antiproliferativna aktivnost novog tetrazolskog derivata holanske kiseline

Dušan Đ. Škorić, Aleksandar M. Oklješa, Olivera R. Klisurić , Dimitar S. Jakimov, Marija N. Sakač, Janoš J. Čanadi

OH P 3 pdfIcon

Sinteza derivata žučnih kiselina kao glukokortikoida

Srđan I. Bjedov, Ksenija Pavlović, Ljubica Grbović, Bojana Vasiljević, Marija Sakač

OH P 4 pdfIcon

Proučavanje kristalne strukture i interakcija 5-(3- i 4-supstituisanih)-5-metilhidantoina sa humanim serumom albumina i DNK

Anita Lazić, Kristina Gak, Nataša Valentić, Jelena Rogan, Lidija Radovanović, Maja Đukić, Zoran Matović, Nemanja Trišović

OH P 5 pdfIcon

Sinteza i antiproliferativna aktivnost heterocikličnih estrogenih derivata

Ivana Z. Kuzminac, Andrea R. Nikolić, Dimitar S. Jakimov, Marija N. Sakač

OH P 6 pdfIcon

Antioksidantna aktivnost i akutna toksičnost novih nesimetričnih azina sa kumarinskim i još jednim heterocikličnim jezgrom

Milenko N. Ristić, Niko S. Radulović, Biljana R. Dekić, Novica R. Ristić, Vidoslav S. Dekić

OH P 7 pdfIcon

Синтеза, електрохемијска и антипролиферативна својства нових конјугата стероидних естрогена са фероценом

Видак Н. Раичевић, Нико С. Радуловић, Љиљана С. Јовановић, Димитар С. Јакимов, Марија Н. Сакач

OH P 8 pdfIcon

Sinteza novih A-kondenzovanih steroidnih pirazola

Marina P. Savić, Jovana J. Ajduković, Dušan Đ. Škorić, Evgenija A. Đurendić, Marija N. Sakač

OH P 9 pdfIcon

Sinteza i spektroskopska analiza 5-(2,4-disupstituisanih fenilazo)-3-ci­jano-6-hidroksi-4-metil-2-piridona

Aleksandra D. Mašulović, Luka Matović, Jelena Lađarević, Julijana Tadić , Miloš Janjuš, Dušan Mijin

OH P 10 pdfIcon

Optimizacija metode sinteze etilen-diamin-monosirćetne kiseline, H-EDMA

Katarina Vazdar, Mario Vazdar, Miljan Bigović, Aleksandar Višnjevac, Milica Kosović, Zorica B. Leka

OH P 11 pdfIcon

Determination of fatty and amino acids in Igalo bay peloid (Montenegro)

Miljan Bigović, Vlatko Kastratović, Snežana Pantović, Milovan Roganović , Ivana Milašević, Ljubica Ivanović, Dijana Đurović, Vjeroslava Slavić, Milica Popović

OH P 12 pdfIcon

Нови деривати 1,3,4-тиадиазолa изведени из протокатехуинске киселине: Синтеза, антиоксидативна активност, теоријска и електрохемијска студија

Виолета Р. Марковић, Милан Д. Јоксовић, Катарина В. Јаковљевић, Љиљана С. Јовановић, Едина Авдовић, Зоран Марковић, Владимир Михаиловић

TH P 1 pdfIcon

Molecular dynamics simulation of ethanol on TiO2 anatase surface

Olga A. Fedorako, Natallia E. Boboriko, Yaraslau U. Dzichenka

TI P 1 pdfIcon

Uticaj oksidacije na strukturu i površinsko naelektrisanje pamučne pređe

Marina Knežević, Ana Kramar, Matea Korica, Tanja Nikolić, Andrijana Žekić, Mirjana Kostić

TI P 2 pdfIcon

Poređenje metoda za merenje propustljivosti vazduha tekstilnih materijala

Lana Putić, Maja Kostić, Gordana Popović, Jasna Stajić-Trošić, Snežana Stanković

 

bridge media | Nike Air Force 1 for Women & Men - Buy Online - Fitforhealth