Tuesday 26 September 2023
Poštovane koleginice i kolege,

Sa velikim zadovoljstvom vas pozivamo na predavanje dr Igora Opsenice, redovnog profesora Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, pod naslovom

„Heterociklična jedinjenja kao platforma za razvoj biološki aktivnih jedinjenja“.

Predavanje će se održati u utorak, 28.2.2023. godine, sa početkom u 11 h u učionici 14/V Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.
     
Predavanje se održava u okviru Sekcije za medicinsku hemiju Srpskog hemijskog društva-Hemijskog društva Vojvodine (SHD-HDV). 

Predsednik Sekcije,

Prof. dr Bojana Srećo Zelenović

Sekcije za keramiku SHD
organizuje sastanak na kojem će biti održana dva predavanja

Sanja Kuzman

 

 

Dr Sanja Kuzman, viši naučni saradnik
Laboratorija za radijacionu hemiju i fiziku Instituta za nuklearne nauke Vinča
Ca6Ba(PO4)4O dopiran Mn5+ i njegova primena u luminescentnoj termometriji

 

Mina Medic

 

 

Dr Mina Medić, viši naučni saradnik
Laboratorija za radijacionu hemiju i fiziku Instituta za nuklearne nauke Vinča
Luminescentna svojstva Li4Ti5O12 dopiranog jonima mangana


Sreda, 14. decembar 2022. godine u 12.00 h u Svečanoj sali TMF, Karnegijeva 4/III

 

У оквиру инаугурационих предавања нових чланова Научног друштва Србије,
два члана Српског хемијског друштва ће одржати своја предавања у
Малој сали Коларчеве задужбине:

Проф. др Мирјана Кијевчанин
Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду
GREEN MEETS GREEN - ЗНАЧАЈ ТЕРМОДИНАМИЧКИХ ИСТРАЖИВАЊА ЗЕЛЕНИХ РАСТВАРАЧА И БИОГОРИВА ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ПРИМЕНУ
5. априла 2022. године у 18 часова

Извод предавања
Развој технолошких процеса у савременим индустријским постројењима условио је значајно повећање потрошње енергената. Са друге стране, на стање животне средине највише утичу управо индустријски и енергетски сектор. Имајући ово у виду, један од трендова је подржавање истраживања везаних за зелене раствараче, као и примену обновљивих извора енергије. Циљ је пронаћи обновљиве, нетоксичне, биоразградиве, еколошки прихватљиве замене за фосилна горива и оптимизовати њихову употребу. У оквиру предавања биће приказана истраживања везана за различите зелене раствараче, као што су на пример јонске течности (које су показале велики потенцијал у апсорпцији CO2 и других GHG емисија из ваздуха или издувних/отпадних гасова), еутектички растварачи (deep eutectic solvents), али и истраживања везана за биогорива (као што су биодизели или терпени) и флуида који се користе за побољшање њихових термодинамичких, транспотрних и термичких својстава.

Проф. др Јелена Бајат
Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду

ЗАШТИТНЕ ПРЕВЛАКЕ СА ЕФЕКТОМ САМОЗАЛЕЧЕЊА СУПСТРАТА – ФЕНОМЕНИ НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ
12. априла 2022. године у 18 часова

Извод предавања
Корозија је неповратан процес пропадања материјала и њој подлежу сви материјали, различитим брзинама, а најчешће метали. Многи широко коришћени инхибитори корозије због токсичности и канцерогеног дејства морају да се замене еколошки прихватљивим супстанцама, што је подстакло истраживања широм света и развој нових материјала са високим степеном заштите. Једна од ефикасних супстанци у заштити од корозије је церијум, који се може применити као самостални инхибитор или у разним врстама превлака. Кроз предавање ће бити приказани механизми заштите алуминијума сол-гел превлаком церијум-оксида, као и челика применом композитне превлаке на бази легуре цинка и церијум-оксида добијене електрохемијским таложењем. Да би се расветлио механизам заштите ова два метална супстрата потребно је применити технике велике осетљивости, којима је могуће анализирати феномене који се одигравају на локалном нивоу. 


2022 03 30 09 49 14 959

Elektrohemijska sekcija Srpskog hemijskog društva

Vas poziva na predavanje

Why Should We Teach and Learn Corrosion?

Alec Groysman, Technion, The Israel Institute of Technology, Haifa, Israel

Predavanje će biti održano
13. septembra u 12.00 časova u Svečanoj sali Tehnološko-metalurškog fakulteta, Karnegijeva 4/III

preuzmite Apstrakt i Biografiju predavača kao pdf dokument

Apstrakt predavanja

The aim of this lecture is to show attractive, fascinating, and amusing faces of subject of corrosion.

Corrosion subject has entered as a part of required course of program in chemical education at many schools, as a part of voluntary subject of program in materials science, chemical and mechanical engineering, and chemistry in some colleges and universities.

During the long teaching of the subject of corrosion in universities and colleges, I came across astounding situations in which scientists and engineers called the same things by different names or used wrongly and confused some designations and definitions in corrosion science and engineering, and electrochemistry. I will clear up some terminology confusion.

Technological processes with participation of flammable, explosive and toxic substances at chemical and metallurgical plants proceed in metallic equipment. The contact of chemicals and metals represents a great corrosion risk and danger for people and the environment. Smooth operation can be carried out when there are equipment functions without failures. Only knowing causes of corrosion, its mechanism, corrosion control measures, methods of corrosion monitoring, and principles of chemical cleaning of equipment, engineers can manage chemical processes with low risk of corrosion failures.

Corrosion, as any subject in our diverse and contradictory world, has two sides to a coin, as the two-faced Janus, deteriorative and beneficial faces, and we have to distinguish between them.

Such unexpected approach to corrosion phenomena helps in teaching and education of the subject of corrosion and makes it attractive for new generations of students, young engineers and scientists. The common denominator in this approach, teaching and learning the subject of corrosion is beauty. My experience is summarized in the book “Corrosion for Everybody”, two other books published by Springer, and the last book in Hebrew published in Israel in 2022.


Biografija predavača

AGDr. Alec Groysman graduated from the Chemico-Technological University named after Mendeleev in Moscow. He received his Ph.D. in physical chemistry and corrosion. He has experience in corrosion, corrosion control and corrosion monitoring from 1976 in the oil refining, oil and gas, petrochemical, and chemical industry and teaching the subject of corrosion.
He has lived in Israel since 1990. He worked for 22 years for oil refinery Haifa and at the same time taught corrosion science and technology in universities (Technion, Haifa; Bar-Ilan University, Tel Aviv, Ariel University) and College of Engineering (Karmiel, Israel). He is an Honor President of Israeli Association of Chemical Engineers and Chemists.
He deals with kinetics and thermodynamics of corrosion processes, on-line corrosion monitoring, choice and use of corrosion inhibitors, coating systems, selection of appropriate alloys for corrosive service, failure analysis, corrosion management, and assessment of corrosion risk.
He has special interests in corrosion education and in searching for relationships between corrosion, art, history, and philosophy.
His first book “Corrosion for Everybody” published by Springer in 2010 received the innovation award winner of Materials Performance Readers` choice in 2012 year in the USA.
His second book “Corrosion in Systems for Transportation and Storage of Petroleum Products and Biofuels” was published by Springer in 2014.
His third book "Corrosion Problems and Solutions in Oil Refining and Petrochemical Industry" came to life by Springer in 2016.  
He is an author of five chapters about corrosion monitoring and corrosion control in five books.
He is a lecturer of the courses “Materials and Standards in Oil and Gas Engineering” and “Corrosion and Corrosion Control” in the Technion (Israel Institute of Technology), Haifa, Israel.
He was a visiting Erskine Fellow and taught “Corrosion of Engineering Materials” at Mechanical Engineering and Chemical Engineering Departments at the University of Canterbury, Christchurch, New Zealand in 2017.
He was a visiting lecturer, delivering the course “Corrosion of Construction Materials” at Civil Engineering Institute, Department of Construction of Unique Buildings and Structures, and the course “Corrosion Problems and Solutions in Oil Refining and Petrochemical Industry”, St. Petersburg State Polytechnic University named after Peter the Great, Russia, May 2019.He was a
visiting lecturer, delivering the course “Corrosion of Pipelines”, Materials Engineering Department, University of British Columbia, Pipeline Integrity Institute, Vancouver, Canada, September 2019.
He is a lecturer of on-line corrosion courses in Israel, Canada, Russia, and Kazakhstan.
He wrote the first text-book “Corrosion: Monitoring, Control, and Prevention” in Hebrew in 2022.

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Website: www.groysmanalec.com


 

Elektrohemijska sekcija Srpskog hemijskog društva
organizuje online predavanje pod naslovom:

Prezentacija naučnih rezultata, pisanje i recenziranje naučnog rada
Neophodne akademske veštine

predavač dr Aleksandar Dekanski
naučni savetnik Instituta za hemiju, tehnilogiju i metalurgiju Univerziteta u Beogradu

SREDA 23. februar 2022. u 12.00 h - ZOOM platforma, registracija nije potrebna
Link za prisup: https://zoom.us/j/93895302306
Meeting ID: 938 9530 2306


Apstrakt i kratka biografija predavača

preuzmite pdf verziju

Prezentacija naučnih rezultata, pisanje i recenziranje naučnog rada
Neophodne akademske veštine

 
Dodiplomske, pa i master i doktorske studije, posebno u našoj zemlji, ne pružaju dovoljnu, često nikakvu mogućnost da se savladaju neke od bitnih akademskih veština. Među najvažnijim od tih veština su prezentacija naučnih rezultata i, pisanje i recenziranje naučnih radova. Dok se savlađivanje veštine pisanja naučnih publikacija ponekada nalazi u programima poslediplomskih studija (najčešće u okviru kurseva ovladavanja metodima naučno-istraživačkog rada), sticanju veština recenziranja naučnih radova i projekata veoma, veoma retko se posvećuje pažnja. To potvrđuju i podaci anketiranja skoro 500 mladih istraživača iz svih oblasti nauke u našoj zemlji, u kojima više od 90 % anketiranih navodi da nema dovoljno znanja o tim veštinama i smatra da bi njihovo sticanje moralo biti deo master i/ili doktorskih studija.

Ovo predavanje namenjeno je pre svega mladim istraživačima, ali i svima koji žele da osveže ili dopune svoja znanja o ovim veštinama. Predavač će pored prikaza najvažnijih principa i pravila, na osnovu dugogodišnjeg iskustva stečenog radom u uređivačkim odborima nekoliko naučnih časopisa i uređivanja velikog broja zbornika radova, ukazati na najčešće greške i propuste, i dati korisne savete, pre svega za unapređenje veština pisanja i recenziranja radova. Neće biti zanemarene ni usmene i posterske prezentacije rezultata naučnih istraživanja.

Deo predavanja biće posvećen etičkim normama, vrednovanju i prepoznavanju značaja recenziranja, a u okviru toga biće kratko predstavljene i neke WEB platforme namenjene recenzentima i njihovoj vidljivosti u svetu nauke.

Predavanje će biti podeljeno u dva dela u trajanju od po oko 35-40 minuta, sa desetominutnom pauzom.

Snimak celokupnog predavanja dostupan je OVDE

:  :  :

AD mojoAleksandar Dekanski je naučni savetnik Centra za elektrohemiju, Instituta za hemiju, tehnologiju u metalurgiju Univerziteta u Beogradu. Pored elektrohemije, poslednjih godina veći deo svoji aktivnosti usmerio je na naučno izdavaštvo, a posebno unapređivanje procesa recenziranja naučnih radova. Bio je član MC COST akcije- PEERE - New Frontiers of Peer Review (2014. – 2018), autor je 14 radova iz oblasti naučnog izdavaštva i recenziranja, predavač u okviru oko 15 seminara i predavanja po pozivu na temu pisanja i recenziranja naučnih radova organizovanih od strane Centra za promociju nauke i univerziteta u Novom Sadu, Beogradu, Nišu i Kragujevcu, Narodne biblioteke Srbije, Srpskog hemijskog društva, kao i nekoliko pojedinačnih naučnih institucija. Član je uređivačkih odbora 4 međunarodna časopisa, i bio je Gost urednik specijalnog broja časopisa Electrochimica Acta (Electrochemistry towards Excellence, Volume 403, 2022).

Autor je dva poglavlja u monografijama, 117 naučnih i stručnih radova (60 u međunarodnim časopisima), oko 70 saopštenja i bio je urednik 44 zbornika radova. Citiranost po Scopus-u (15. januar 2022.) 1333 (1189 bez autocitata), h-index 18.

 

 

Вести : : News

 • Почасни члан Српског хемијског друштва, проф. др Иван Гутман, објављује 1500. научни рад

  Поносно вас обавештавамо да ће проф. др Ивану Гутману, дугогодишњем члану Српског хемијског друштва, ускоро бити објављен 1500. научни рад. Иван Гутман је професор емеритус Универзитета у Крагујевцу и редовни члан САНУ. Из области теоријске органске хемије, физичке хемије, методологије, историје хемије, као и математике, објавио је огроман број радова (h-индекс = 79) поставши најбоље рангирани и најцитиранији српски научник. Добитник је многобројних домаћих и међународних награда и признања. Српско хемијско друштво је 1987. године проф. др Ивану Гутману доделило Медаљу за прегалаштво и успех у науци, 1997. године Златну медаљу поводом стогодишњице СХД, а 2001. године Медаљу за изванредан допринос науци. Проф. др Иван Гутман је од 2015. године именован за почасног члана Српског хемијског друштва. 

   
 • Успех наших такмичара на 55. Међународној хемијској олимпијади у Цириху

   

  DSCN2406
  Ученици, чланови српске екипе, остварили су веома запажен успех на 55. Међународној хемијској олимпијади, која је одржана 16-25. јула у Цириху, Швајцарска. Урош Полексић, ученик 4. разреда Математичке гимназије у Београду, освојио је сребрну медаљу, Јанко Поповић, ученик 2. разреда Математичке гимназије у Београду и Дуња Вуковић, ученица 4. разреда Гимназије „Јован Јовановић Змај” у Новом Саду, освојили су бронзане медаље, а Душан Ђурђевић, ученик 3. разреда Гимназије у Ћуприји, освојио је похвалницу. На Олимпијади је учествовало 348 такмичара из 89 земаља. Ментори српске екипе били су редовни професор Хемијског факултета Универзитета у Београду Душан Сладић и редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу Нико Радуловић. Ученици су се за такмичење припремали, у организацији Српског хемијског друштва, на Хемијском факултету у Београду и на Природно-математичком факултету у Нишу, а учешће екипе на Олимпијади су подржали и Нафтна индустрија Србије, у оквиру програма „Енергија знања“ и Министарство просвете. Током припрема, значајан допринос су дали освајачи медаља на претходним олимпијадама, Видак Раичевић и Филип Колџић. Традиција успеха наше екипе се наставља, тако да је од 2012, откако Србија учествује на овом најзначајнијем такмичењу средњошколаца из хемије, освојено укупно 40 медаља (1 златна, 13 сребрних и 26 бронзаних), као и 4 похвалнице.

   
 • Бивша председница Српског хемијског друштва, проф. др Иванка Поповић, изабрана за потпредседницу Европске асоцијације универзитета

   

  Поносно вас обавештавамо да је проф. др Иванка Поповић, бивша председница Српског хемијског друштва и бивша ректорка Универзитета у Београду, као и актуелна професорка Технолошко-металуршког факултета, изабрана за потпредседницу Европске асоцијације универзитета (ЕУА). Иначе Иванка Поповић је још прошле године предложена за председницу ЕУА након што су је номиновале аустријска, мађарска и словеначка ректорска конференција, али је на то место изабран Јосеп Гарел, бивши ректор Универзитета Рамон Лул (Шпанија). Међутим, на конститутивној седници новог сазива Управног одбора, одржаној почетком јула ове године, за потпредседнике су једногласно изабрани Иванка Поповић и Пол Бојл, ректор Универзитета Свонси (Велика Британија). Ово је први пут да се неко из овог региона налази на овако високој позицији у ЕУА. Више детаља се може наћи на https://eua.eu/news.html. Српско хемијско друштво честита проф. др Иванки Поповић избор на нову функцију!!!

   
 •  

  59. Саветовање Српског хемијског друштва

  Поштоване колегинице и колеге,

  Са задовољством објављујемо да ће 59. Саветовање Српског хемијског друштва бити одржано 1. и 2. јуна 2023. године на Природно-математичком факултету Универзитета у Новом Саду, у организацији Српског хемијског друштва и Српског хемијског друштва - Хемијског друштва Војводине. Учесници из земље и региона биће у прилици да презентују резултате својих истраживања из области хемије, хемијске технологије, металургије, хемијског инжењерства и наставе хемије у оквиру 13 секција. Позивамо Вас да нам се придружите и да у виду усмених и постерских саопштења представите резултате својих научних истраживања, те тиме допринесете међусобном упознавању, повезивању у научној сарадњи и заједничком развоју.

  Званични језици Саветовања биће српски и енглески. Више о програму Саветовања и начину пријављивања може се прочитати на сајту Саветовања: https://hdv.org.rs/59shd

  Срдачно вас поздрављамо!

  Даниела Шојић Меркулов , председник Научног одбора Саветовања
  Сузана Јовановић-Шанта , председник Организационог одбора Саветовања

   
 • СЕМИНАРИ ЗА НАСТАВНИКЕ

  За период 2022-2025. СХД је акредитовао два СЕМИНАРА:

  1. НАСТАВА/УЧЕЊЕ ХЕМИЈЕ И ПРОВЕРАВАЊЕ ПОСТИГНУЋА НА ДАЉИНУ
  Више информација о семинару можете пронаћи у Каталогу семинара на следећем линку
  https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=275

  2. ХЕМИЈА ПЛУС: ХЕМИЈСКИ ИЗАЗОВИ ЗА УЧЕНИКЕ ИЗУЗЕТНИХ СПОСОБНОСТИ
  Више информација о семинару можете пронаћи у Каталогу семинара на следећем линку
  https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=562

   
 •  
  18th INTERNATIONAL CONFERENCE ON CHEMISTRY AND THE ENVIRONMENT će se održati od 11-15. juna 2023. godine u Veneciji. Konferenciju tradicionalno organizuje EuChemS DCE sa nacionalnim hemijskim društvima, ovoga puta sa Hemijskim društvom Italije.

  Uputstvo za prijavu radova i svi detalji o konferenciji nalaze se na sajtu https://icce2023.com/.

  UMANJENJE CENA KOTIZACIJE ZA 25% PRIMENJUJE SE I NA SRBIJU ZA RANE REGISTRACIJE KOJE ĆE SE PRIMATI DO 30. APRILA 2023. GODINE!!!

  Rok za slanje izvoda će biti produžen.
   
 • ECF2023

  EuroFoodChem kongres će se održati u Beogradu od 14. do 16. juna 2023. godine
  u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti i na Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 

  Organizatori kongresa su Sekcija za hemiju hrane EuChemS i Spsko hemijsko društvo, uz podršku Srpske akademije nauka i umetnosti.

  Detaljnije informacije mogu se pronaći sajtu konferencije: https://xxiieurofoodchem.com, uključujući uputstvo za podnošenje apstrakata za usmene, flash ili posterske prezentacije: https://xxiieurofoodchem.com/instructions-for-abstract/

  Važni datumi:

  1. Rok za prijavu radova za usmene prezentacije: 15. februar 2023.
  2. Rok za prijavu radova za posterske prezentacije: 15. mart 2023.
  3. Informacija o prihvatanju radova: 1. april 2023.
  4. Rok za plaćanje rane kotizacija 15. april 2023.
  5. Rok za plaćanje kasne kotizacije: 1. jun 2023.

   

   
 • CoverEV 2023 V88 No1 400


  CoverEV 2023 V88 No2 400

  Vol 88 No 1 and No 2 were published

  IF 2021 1.100


  New Accepted Manuscript

  Graphical Abstract
  Synthesis and antiproliferative activity of new thiazole hybrids with [3.3.0]furofuranone or tetrahydrofuran scaffolds

  Vesna Kojić, Miloš Svirčev, Sanja Djokić, Ivana Kovačević, Marko V. Rodić, Bojana Srećo Zelenović, Velimir Popsavin, Mirjana Popsavin

  Graphical Abstract
  Highly efficient functional materials for modern electrochemical devices

  Vitaliy Smilyk, Yuliia Voloshanovska, Vadym Galaguz, Oleksandr Ivanenko , Olha Medvezhynska
   
   
 • shd Kallos mali 2020

  Српско хемијско друштво (СХД) је покренуло иницијативу за реформу наставе хемије у доуниверзитетском образовању.

  Како медији прате иницијативу Друштва:

  Више о томе како медији прате иницијативу Друштва погледајте ОВДЕ!

  Прочитајте цело саопштење

   
 • 40 godina sekcija lat

  Ciklus predavanja povodom 40 godina Sekcije za zaštitu životne sredine SHD
  Sledeće predavanje u ciklusu održaće

  Dr Miloš Davidović
  Institut Vinča Univerziteta u Beogradu
  Merenje atmosferskih aerosola u životnoj sredini korišćenjem optičke metode i metode zasnovane na električnoj pokretljivosti: teorijske osnove i iskustva iz kampanja u Beogradu i Novom Sadu

  Online: shorturl.at/cxSYZ

  20. 12. 2022, u 13.00 h
  Konferencijska sala VIDIS centra
  Institut „Vinča“, Beograd

  Spisak svih predavanja i detaljnije informacije o predavanju možete pronaći OVDE

   
 • Pozivnica2022

  7. децембар 2022.
  Доступне су фотографије са Свечане скупштине


   

   
   
 • header homepage sr

  Циклус предавања

  СУСРЕТИ СА СТВАРАОЦИМА - МАСТЕРКЛАС
  Живорад Чековић 

  средa 21. децембра 2022. у 18.00 h
  Галеријa науке и технике САНУ
  Ђуре Јакшића 2

  О академику Живораду Чековићу:
  https://www.sanu.ac.rs/clan/cekovic-zivorad/

   
 • horizontalni logo

  9. Simpozijum
  Hemija i zaštita životne sredine

  EnviroChem 2023 

  Kladovo, 4. do 7. jun 2023. godine

  Prvi rok za podnošenje izvoda:
  9. decembar 2022. godine

  Obaveštenje o prihvatanju ovih izvoda do 18. decembra 2022. godine

  Registracija : : Podnošenje izvoda

  detaljnije....

   
 • Чланарине и претплате за 2023. годину су непромењене, молимо све чланове да на време обнове чланарину.

  ДЕТАЉНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ СУ ДОСТУПНЕ ОВДЕ!

  Чланови добијају часопис Хемијски преглед од првог следећег броја који буде публикован након евидентирања уплате чланарине.

  Обновите чланарину за 2023 или се учланите у Друштво
  Renew memebership or Join Society now

  Приступница : : Membership Form


   
 • ECF2023

  XXI EuroFoodChem конгрес ће се одржати у Београду
  од 14. до 16 јуна 2023.
  https://xxiieurofoodchem.com/

  детаљније информације.....